Nye vedtekter i Unitarforbundet – vedtatt 04.12.2016

cropped-logo_hvit_pa_bla.png

 

 

Vedtekter vedtatt på ekstraordinært medlemsmøte 04.12.2016

 

 1. Navn

Organisasjonens navn er Unitarforbundet. Organisasjonens geografiske virkeområde er hele Norge.

 

 1. Organisasjonsform

Unitarforbundet (også kalt forbundet i det følgende) er et registrert trossamfunn, organisert etter reglene i Lov om Trudomssamfunn.

 

 1. Formål

Forbundets formål er å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve og utvikle sine livssyn. Forbundets kjerneverdier/prinsipper er:

 • Enkeltmenneskets egenverd og verdighet.
 • Rettferdighet, åpenhet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner.
 • Akseptering av hverandre og fremme av åndelig vekst i vårt fellesskap.
 • En fri og ansvarlig søken etter sannhet og mening.
 • Rett til å følge sin samvittighet og å gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter i vårt fellesskap og i samfunnet generelt.
 • Arbeide for et verdenssamfunn med fred, frihet og rettferdighet for alle.
 • Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi ofte oppfatter den forskjellig.

 

4 Medlemskap

Enhver som ønsker å støtte forbundets formål og støtter formålet, kan melde seg inn som medlem av forbundet. I tillegg kan norske statsborgere bli medlemmer på de måter som beskrives i Lov om Trudomssamfunn. Innmelding skal skje skriftlig (på papir eller elektronisk).

For å være fullverdig medlem, kan man ikke være medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn.

 

Medlemmene betaler en årlig kontingent, som fastsettes av årsmøtet (kan være 0 kr). Styret kan, etter individuell vurdering, innvilge helt eller delvis kontingentfritak. Stemmerett på årsmøtet og valgbarhet til styret oppnås først etter et helt års uavbrutt fullverdig medlemskap, og forutsetter at medlemmet ikke skylder kontingent. Kun myndige medlemmer har stemmerett. Stemmerett ved spørsmål om forbundets oppløsning krever 3 års uavbrutt fullverdig medlemskap.

 

 

 1. Hovedforstander
 • Hovedforstander er forbundets øverste religiøse / sermonielle leder, lønnet eller ulønnet, og er ikke på valg.
 • Ved fratredelse kan styret midlertidig utnevne en ny hovedforstander. Ny hovedforstander innsettes av første påfølgende årsmøte med minst 2/3 av stemmene.
 • Hovedforstanders plikter er:
 • Føre oversikt over innmeldte og utmeldte i forbundet (medlemsoversikt).
  • Disse oppgavene kan delegeres til medlem av styret.
 • Registrere vigsler og andre seremonier som forbundet påtar seg.
 • Forestå vigsler og andre seremonier som, men ikke begrenset til, navnedag, gravferd og annet.
 • Fordele utføringen av vigsler og andre seremonier til eventuelle medvigslere.
 • Lede medlemsmøter og årsmøte. Dersom hovedforstander er forhindret fra å møte, skal valgt leder eller den som blir valgt av medlems- eller årsmøtet lede møtet.
  • Hovedforstander kan dog delegere møteledelsen til en annen representant på møtet.
 • Påse at Unitarforbundet følger de prinsipper som er nedfelt i punkt 3.
 • Hovedforstander står fritt til å utnevne medvigslere som ulønnede vigslere og hjelpere samt si opp disse hvis de ikke, på en tilfredsstillende måte, utfører sin del av avtalte vigsler,  andre seremonier eller avtalte administrative oppgaver.
 • Lønn til hovedforstander settes av årsmøtet, men slik at lønnen, så sant det er økonomi til det i forbundet, bør følge den generelle gjennomsnittlige lønnsøkningen i samfunnet.
 • Hovedforstander er automatisk medlem av styret og øverste ansvarlig for vedlikehold av medlemsoversikten (ref «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» §9).
 • Styret er til enhver tid pliktig til å gi hovedforstander tilgang til de data som er nødvendig for at hovedforstander skal få utført sine oppgaver og plikter.
 • Hovedforstander kan bare sies opp av årsmøtet og i henhold til de regler og lover som generelt gjelder i arbeidslivet og med minst 2/3 flertall i årsmøtet.
 • Oppsigelse kan bare skje etter at styret har gitt hovedforstander minst 2 skriftlige advarsler for brudd på forbundets vedtekter eller for annen utilbørlig framferd.
 • Ved hovedforstanders sykdom eller fravær som medfører at pliktene ikke kan utføres, er det styrets ansvar å påse at hovedforstanders plikter oppfylles så langt dette er mulig.

 

 

 

 1. Ledelse

Forbundets øverste myndighet er årsmøtet, som innkalles og avholdes etter reglene nedenfor. Den daglige ledelse forestås av et styre på 3-5 medlemmer der hovedforstander er medlem med fulle rettigheter (ref punkt 5). Antall og funksjonstid for de øvrige styremedlemmene fastsettes av årsmøtet, som også foretar valget av disse. Hvis antallet styremedlemmer er 3 eller 4, skal årsmøtet også velge 1-2 varamedlemmer. Styret bestemmer selv sin forretningsorden og interne arbeidsdeling, så fremt dette ikke er bestemt av årsmøtet, og styret skal, i tillegg til hovedforstander, bestå av minst styreleder, kasserer og sekretær. To eller flere roller kan slås sammen.  Styret skal føre protokoll over sine møter og forhandlinger. Møtene skal skje der hvor styret selv finner det mest økonomisk og praktisk. Styret står for all daglig ledelse.

Hovedforstander eller styreleder sammen med minst ett annet styremedlem disponerer forbundets bankkonti og kontante midler, og kan inngå forpliktelser på forbundets vegne så lenge disse har naturlig sammenheng med det vedtektsbestemte formålet.

 

 1. Årsmøte

Styret har ansvar for at det innkalles minst ett ordinært årsmøte hvert år, innen utgangen av juni måned. Innkalling skjer med minst 21 dagers frist, med post eller epost, og i tillegg ved oppslag på forbundets elektroniske meldingstavler.

Forslag som skal fremmes på årsmøtet, må være styret i hende minst 14 dager før møtet.

Dagsordenen på det ordinære årsmøtet skal, som et minimum, omfatte følgende punkter:

 1. a) Valg av møteleder og referent.
 2. b) Fremleggelse av årsberetning, regnskap og budsjett til gjennomgang og godkjennelse.
 3. c) Fastsettelse av medlemskontingent.
 4. d) Behandling av innkomne forslag.
 5. e) Valg av styremedlemmer, revisorer og valgkomite.
 6. f) Eventuelt.

 

Fullverdige medlemmer har anledning til å gi skriftlig fullmakt, på papir eller elektronisk, til hovedforstander eller enkeltmedlem til å stemme på deres vegne.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 % (eller minimum 20) av medlemmene krever det. Innkalling skal skje på samme måte som til ordinært årsmøte. Avstemninger på årsmøter avgjøres ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Personvalg skjer skriftlig.

 

 

 

 

 1. Oppløsning

Oppløsning av forbundet kan bare besluttes av to årsmøter, som skal avholdes med minst én måneds mellomrom. Vedtak om oppløsning må fattes med minst 3/4 flertall. Avstemningen skal være skriftlig. Det årsmøtet som treffer endelig beslutning om oppløsning, velger et avviklingsstyre på 3 medlemmer som skal forestå det praktiske med oppløsningen. Møtet fatter også endelig vedtak om hvordan forbundets midler skal anvendes, i tråd med stiftelseslovens kapittel 6. Like med oppløsning skal regnes endringer i forbundets formålsparagraf som er så vidtgående at det i realiteten er snakk om en avvikling.

 

 

 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 04.12.2017

 

Styret i Unitarforbundet

v/Kjell Morten Bråten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *